Wat geloven wij?

Stichting Yarah - Gratis Bijbelstudie Artikelen en VideoOnderstaande is hetgeen wij op grond van de Bijbel geloven en vanuit welke principes wij onderwijzen.

Yarah is een woord uit het Hebreeuws. Ons geloof is gegrondvest op het werk van Christus Jezus, de Messias uit het Huis van David.

Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.” – Handelingen 4:12, NBV2021

God

Wij geloven in de Drie-enige God, bestaande uit de Vader, Zoon en Heilige Geest. God heeft Zichzelf geopenbaard door Zijn Woord, de Bijbel, en Hij is de schepper van alle dingen, zowel zichtbare als onzichtbare.

Door Jezus Christus heeft God redding en nieuw leven aan de mensheid gebracht, en Hij blijft de gelovigen en de hele schepping ondersteunen tot het einde der tijden. (Matteüs 28:19, 2 Korintiërs 13:14)

Jezus

Wij geloven dat Jezus Christus, de Zoon van God, werd geboren uit een maagd genaamd Maria. Hij is de belichaming van het Eeuwige Leven en de enige ware God. Jezus stierf als een offer voor onze zonden, overwon de dood door op te staan uit de dood, en door Zijn lijden, dood en opstanding heeft Hij de weg naar God geopend voor de hele mensheid. Wie in Hem gelooft, zal eeuwig leven hebben. (Matteüs 1:23, Johannes 3:16, Handelingen 4:12)

Heilige Geest

Wij geloven dat de Heilige Geest volledig God is en is uitgestort op gelovigen. De Heilige Geest woont in elke christen en leidt hen naar alle waarheid. De Geest leidt, bekrachtigt en heiligt gelovigen, en stelt hen in staat een leven te leiden dat God behaagt. (Johannes 14:16-17, Handelingen 1:8, Galaten 5:22-23)

Bijbel

Hoewel de Bijbel zelf geen onfeilbaarheid claimt, geloven wij dat de Schrift, in zijn oorspronkelijke vorm, het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God is.

De Bijbel is de belangrijkste bron van kennis en openbaring over God en Zijn wil voor de mensheid. Het dient als de basis en gezaghebbende norm voor ons geloof en onze leringen. (2 Timotheüs 3:16-17, 2 Petrus 1:20-21)

Schepping en de val van de mensheid

Wij geloven dat God de hemel, de aarde en alles wat daarin is, heeft geschapen. De eerste mensen, Adam en Eva, zijn geschapen naar het beeld van God. Door hun ongehoorzaamheid is de zonde echter in de wereld gekomen en heeft de hele mensheid Gods beoogde doel niet bereikt.

De zonde heeft het beeld van God in ons aangetast, de orde verstoord en ons onderworpen aan de machten van het kwaad en de dood. (Genesis 1:27, Romeinen 5:12)

Verkiezing

Wij geloven dat Gods genade aan iedereen wordt aangeboden door Jezus Christus. Het is aan elk individu om ervoor te kiezen deze genade door geloof te aanvaarden. Het aanvaarden van Gods genade resulteert in een wedergeboorte, waardoor de gelovige met God wordt verzoend en een kind van God wordt.

Wij verwerpen de predestinatieleer en bevestigen dat redding beschikbaar is voor iedereen die zich bekeert en Jezus Christus als hun Heiland aanvaardt. (Efeziërs 2:8-9, Titus 2:11, Johannes 1:12)

Bekering en wedergeboorte

Door bekering en wedergeboorte wordt de gelovige toegevoegd aan het Lichaam van Christus, dat alle wedergeboren gelovigen omvat.

Bekering houdt in dat je je afkeert van de zonde en je tot God wendt, terwijl wedergeboorte een geestelijke transformatie en een nieuw leven in Christus betekent. (Handelingen 2:38, 1 Petrus 1:23)

Doop

Wij geloven in de doop als een daad van gehoorzaamheid aan de Bijbel. Het symboliseert de identificatie van de gelovige met de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus.

De doop is een openbaar getuigenis van de toewijding van de gelovige om Christus te volgen. Hoewel we het belang van de doop bevestigen, erkennen we dat redding niet wordt gevonden in de doop zelf, maar door geloof in Jezus Christus. (Romeinen 6:4, Handelingen 2:41)

De Gemeente

De Gemeente is het lichaam van Christus, bestaande uit alle wedergeboren gelovigen. Het is een wereldwijde gemeenschap van gelovigen die Jezus Christus als hun Heer en Heiland hebben aanvaard.

We menen daarom dat geen enkele kerk of denominatie de volledige waarheid bezit, aangezien eenheid in Christus ons uiteindelijke doel is. (Efeziërs 1:22-23, 1 Korintiërs 12:27)

Israël

Wij geloven dat Israël het land en volk is dat door God is gekozen. De gemeente is geënt op Israël en God heeft Zijn uitverkoren volk niet verworpen.

Hoewel Israël tijdelijk terzijde is gesteld, zal het in de toekomst worden hersteld en zijn positie als het “Volk van God” herwinnen.

Wij bevestigen dat het volk van Israël het recht van God heeft gekregen om het land Israël te bewonen. (Romeinen 11:17-24, Jeremia 31:35-36)

Terugkeer van Jezus en het duizendjarige koninkrijk

Wij geloven in de op handen zijnde wederkomst van Jezus Christus om gelovigen tot Zich te vergaderen, zoals Hij beloofde: “En als Ik heenga en een plaats voor je klaarmaak, zal Ik terugkomen en je meenemen om bij Mij te zijn, zodat jij ook kunt zijn waar Ik ben. ” (Johannes 14:1-3).

Na Zijn wederkomst en de opname van de Gemeente zal er een zware en uitdagende periode aanbreken, waaraan Jezus uiteindelijk een einde zal maken. Het “Messiaanse Koninkrijk van Vrede” zal beginnen, waarbij Jezus duizend jaar als Koning zal regeren.

Na deze periode zal Jezus de levenden en de doden oordelen en zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. (1 Tessalonicenzen 4:16-17, Openbaring 20:4, Openbaring 21:1)

____
Laatst bijgewerkt: Juni 2023