Wat geloven wij?

world-history-jewish-1dhdlvo-292x300Onderstaande grondslag is hetgeen wij op grond van de Bijbel geloven en vanuit welke principes wij onderwijzen.

Yarah is een woord uit het Hebreeuws. Ons geloof is gegrondvest op het werk van Christus Jezus, de Messias uit het Huis van David.

God
Wij geloven dat God één is en Zich aan de mensen heeft geopenbaard in de Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij geloven dat Hij Zijn wil en plan voor de mensheid geopenbaard heeft in Zijn Woord: de Bijbel.

Jezus
Wij geloven dat Jezus Christus is geboren uit een maagd, Maria, en dat Hij het Eeuwige leven en enig God is. Wij geloven dat Jezus Christus gestorven is als offer voor onze zonde(n), dat Hij is opgestaan uit de dood en daarmee de dood heeft overwonnen. Dat Hij door zijn lijden, sterven en opstaan voor de mensen de weg naar God weer heeft opengesteld welke was afgesloten door de erfzonde: de ongehoorzaamheid en opstand van Adam. Wij geloven dat iedereen die in Hem, Jezus, gelooft niet verloren gaat maar voor eeuwig leven zal!

Heilige Geest
Wij geloven dat de Heilige Geest als waarachtig God is uitgestort en woont in alle gelovigen om ze te leiden in de volle waarheid. Wij geloven dat iedere Christen, bij de wedergeboorte, de Heilige Geest ontvangt.

Bijbel
Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God is en dat de Bijbel de enige bron van kennis en openbaring over God is. Wij aanvaarden de Bijbel als grondslag en gezaghebbende norm voor ons functioneren.

Vrije Genade
Wij geloven dat een ieder is geroepen om te geloven, dat de ‘uitverkiezing naar de Genade’ een ieder, in Christus, wordt aangeboden maar dat het aan de mens is te kiezen deze genade te aanvaarden. Dit aanvaarden van de vrije genade is de wedergeboorte.

Wedergeboorte
Wij geloven dat de Christen door zijn wedergeboorte wordt toegevoegd aan het Lichaam van Christus (= de Gemeente in de breedste zin, alle wedergeboren gelovigen op deze wereld). Er is alleen redding mogelijk van Gods oordeel voor hen die zich bekeren en Jezus Christus als Verlosser aannemen en door de (werking van de) Heilige Geest wederomgeboren worden waardoor zij kinderen van God zijn geworden en eeuwig leven zullen ontvangen.

Doop
Wij geloven dat de Christen in gehoorzaamheid aan de Bijbel zich dient te laten dopen, als een getuigenis dat de gelovige daarmee Jezus Christus wil volgen in het water (beeld van het graf) en mét Hem is opgestaan in een nieuw leven. Daarom zijn wij van mening dat dopen van gelovigen pas dan mogelijk is wanneer zij “tot onderscheid” zijn gekomen: de doop op (geloof)belijdenis.

Israël
Wij erkennen Israël als het land en volk van God. Wij geloven dat de Christelijke gemeente is geënt op Israël. Wij geloven dat God het volk Israël niet heeft verstoten of verworpen maar hen tijdelijk terzijde heeft gesteld en zij in de toekomst weer zullen worden hersteld en terug geplaatst in hun positie als uitverkoren “Volk van God”. Wij geloven dat het volk Israël, al de 12 stammen, het énige volk is dat van Godswege recht heeft gekregen op bewoning van het land Israël.

Terugkeer van Jezus
Wij geloven dat Jezus Christus terug zal keren naar deze aarde om de gelovigen tot Zich te nemen, om voor altijd bij Hem te zijn. Daarna zal een vreselijk zware tijd aanbreken voor de wereld. Aan die tijd zal door de Here Jezus zélf een einde worden gemaakt bij zijn (2e) komst. Vanaf dat moment breekt het Messiaanse Vrederijk aan, waarin Jezus zal heersen als Koning voor duizend jaar. Aan het einde van deze duizend jaar zal Hij oordelen, de levenden en de doden, en zal een Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde door God worden gegeven.