Stichting Yarah

diary-147191_640BIJBELSTUDIE

Van 1992 tot 2015 hebben wij Bijbelstudie-avonden mogen verzorgen. Helaas is het wegens gezondheid en werk/studie niet meer mogelijk dit voort te zetten op dit moment. Wel blijft natuurlijk het materiaal via de websites beschikbaar.

GRATIS ONLINE BIJBELSCHOOL

De Stg. BTO Yarah is niet alleen lokaal gericht op het verstrekken van Bijbelstudies e.d., reeds jarenlang (sinds 1995) zijn wij actief op internet. Via http://www.BijbelCollege.nl kunt u zelfs een volledige, gratis, Bijbelschool-opleiding volgen aangeboden door Stg. BTO Yarah.

Wat betekent YARAH?

Yarah – een prachtig woord uit het Hebreeuws, de taal die veel ontleent aan het rondzwerven, het nomadische bestaan, de herders. Willen we het woord ten diepste begrijpen, dan moeten we terug gaan naar de bron; het (nomadische) zwerversbestaan van Abraham, Izak en Jacob, het bestaan in de woestijn, de Exodus.

Yarah – Werpen, een steen of een pijl naar een bepaalde richting werpen of afschieten. Een steen werpen was ter bescherming, om een weggelopen dier te laten schrikken zodat het terugkeerde naar de kudde.

1 Sam 20:20 – “Dan zal ik drie pijlen daarlangs schieten [yarah], alsof ik op een doel mikte.”

Figuratief wordt het echter ook anders gebruikt, namelijk: “Aanwijzen”.

Ex. 15:24, 35 – “Toen morde het volk tegen Mozes en zeide: Wat moeten wij drinken? En hij riep luide tot de HERE, en de HERE wees [yarah] hem een stuk hout; hij wierp het in het water; toen werd het water zoet. Daar gaf Hij hun inzettingen en verordeningen en daar stelde Hij hen op de proef”

En het wordt ook gebruikt als “onderwijzen [door de weg te wijzen]“

Ex. 24:12 – “De HERE zeide tot Mozes: Klim op tot Mij, de berg op, en blijf daar, dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod, die Ik opgeschreven heb, om hen te onderwijzen [yarah].”

Yarah – beschermen, aanwijzen, onderwijzen, …
Het doet ons onmiddelijk denken aan de Here Jezus Christus! Hij staat dan ook centraal op deze website. De richting die Hij wees, het onderwijs, de bescherming die wij genieten wanneer wij Hem volgen.

Middels de Stichting Bijbels & Theologisch Onderwijs ‘Yarah’ hopen wij een stukje van dit onderwijs door te kunnen en mogen geven. Voor meer informatie over de stichting zelf verwijzen wij u naar deze pagina’s.

De afgelopen decennia is het onderwijs vanuit- en over Gods Woord ernstig in het gedrang gekomen in kerken en groepen; ten gunste van de ‘modernisering’ zijn (de) zogenaamde ‘zoekervriendelijke’ kerken ontstaan welke zich, om de ‘zoekers’ te binden aan hun kerken en groepen, concentreerden op bijzaken in plaats van dé hoofdzaak: de Verkondiging van Gods Woord (2 Tim. 4:2). Anderzijds zien wij in de traditionele kerken steeds meer een hang naar ‘vrijzinnigheid’, met als gevolg een grote leegloop van deze kerken. Ook ‘vertrouwde instituten’ als de Evangelische Omroep e.a. ontwikkelen zich zodanig dat wij daarover grote zorg(en) hebben. Daarnaast is er steeds meer sektarisme binnen kerken en groepen. Er is veel verwarring ontstaan, ook op het “evangelische erf”. Verwarring doordat Gods Woord meer en meer losgelaten is.

Bijbelstudies Leek, Groningen en Burgum, FrieslandBijbel Aktueel
Wij voelen ons geroepen trouw te blijven aan de opdracht om het Woord van God te verkondigen. Dit begon in 1992 met de oprichting van de “Werkgroep Bijbel Aktueel”.

Toen het werk van Bijbel Aktueel aanving, wisten we niet dat na 17 jaar dit uiteindelijk zou resulteren in de oprichting van een stichting. We wisten niet dat het zou resulteren in studie-avonden, websites welke in inmiddels door honderdduizenden bezoekers per jaar worden bezocht, laat staan een gemeente. Integendeel; onze verwachting was dat ons werk een (zeer) tijdelijk karakter zou hebben omdat we elke dag de Here terug verwachtten. Daarom werd er ook nooit een wettelijk c.q. juridisch kader gezocht voor de activiteiten.

Nog steeds hebben wij deze verwachting van een spoedige komst van Christus! Wij zien de laatste tijd echter ontwikkelingen in de maatschappij en, met name, in de “evangelische wereld” welke er toe hebben geleid dat wij menen dat onze arbeid -met name de schriftelijke en elektronische uitgaven- beter ‘juridisch verankerd’ moet worden. De oprichting van een stichting, welke de (juridisch) eigenaar is van alle publicaties van onder meer “Bijbel Aktueel” leek ons de aangewezen weg daarvoor.

Joodse Traditie – Yarah

Christenen staan in de Hebreeuwse, Joodse, traditie. Of ze het nu willen of niet. Of we het nu wel of niet zo ervaren. Het is waar wij uit putten, het is waar wij op geënt zijn als gelovigen “uit de heidenen”. Wij zijn de ‘wilde loten’ (Rom. 11:17) die aan de saprijke wortel deel hebben gekregen.

Wanneer wij naar de geschiedenis van het Joodse volk kijken zien wij dat zij de eeuwenlange vervolgingen, gedwongen bekering tot het Rooms Katholicisme, gedwongen assimilatie (althans: de pogingen er toe) e.d. hebben overleefd. Dat zij een apartgezet, een geheiligd, volk zijn gebleven. Een Godswonder, met recht! Om nu, in 1948, terug te keren naar het land dat aan hun vader Abraham was beloofd tot een ééuwige bezitting (vgl. o.a. Gen. 15:7). Ieder jaar sprak men, terwijl men inde diaspora was, bij de Pesach-viering uit: “Volgend jaar in Jeruzalem”. Dit is werkelijkheid geworden. Het volk is overeind gebleven, staande gebleven, in alle verdrukking en vervolging omdat zij een apartgezet, een geheiligd, volk waren; het “Volk van Het Boek”. Zij hielden vast aan het onderwijs, de Wet en de Profeten. Dit zette hen apart: Gods Heilige Wet, Zijn Woord.

De Joden hebben een rijke traditie in onderwijs vanuit het Woord. De Hebreeuwse manier voor leren wordt vaak geduid via vijf Hebreeuwse woorden: Aleph, Lamed, Yarah, Shanan en Yasar *). De woorden betekenen, kort samengevat:

Aleph Leren door associatie, door het volgen van een (meer) ervaren voorbeeld.
Lamed Dit is de herdersstaf. Leren door de richting die men gewezen wordt middels de staf.
Yarah Leren door ‘aanwijzing’. Zie ook de startpagina.
Shanan Scherp maken, slijpen, het onderwijzen door “aanscherpen”, door het in herinnering te brengen
Yasar Het hoofd draaien, van richting veranderen. Dit woord wordt vaak gebruikt als aanduiding voor “leren door tucht”.

Dit zijn de “Vijf methoden van het onderwijs”. Ons is niet gegeven, voorzover we dat al zouden kunnen of willen, via deze vijf wegen te onderwijzen. Ons onderwijs beperkt zich, c.q. sluit het meeste aan, bij de ‘Yarah’: onderwijzen door te wijzen op hetgeen geschreven staat in Gods Woord.

*) Bron: Ancient Hebrew Research Center