Tag: Yarah

Gij hebt Kleine Kracht: Dertig jaar Stichting Yarah

In 1992, dertig jaar geleden, werd begonnen met het houden van bijbelstudies door de “werkgroep Bijbel Aktueel”. De stichting B.T.O. Yarah werd, 17 jaar later, de rechtsopvolger. Met andere woorden: dit jaar mogen we herdenken dat de activiteiten van de Stichting Yarah dertig jaar geleden zijn begonnen.

Toen het werk van Bijbel Aktueel aanving, wisten we niet dat na 17 jaar zou resulteren in de oprichting van een stichting. We wisten niet dat het zou resulteren in studie-avonden, websites welke in inmiddels door honderdduizenden bezoekers per jaar worden bezocht, laat staan een gemeente (2005-2016).

Ontstaan Bijbel Aktueel

website bijbel aktueel (2006)
De website van Bijbel Aktueel in 2006

Uit het werk ontstonden onder andere de ‘internet bijbelcursus’ (nu het Bijbel College), we hebben uiteraard de eigen website van de Stichting Yarah, en daarnaast zijn er ook een aantal gerelateerde websites zoals het BijbelArchief en het privé blog van de voorzitter van de stichting, Bijbelstudie.info.

Eigenlijk werd de werkgroep Bijbel Aktueel ‘uit nood geboren’. Er werden bijbelstudies in Groningen gehouden die waren ontstaan door evangelisatiewerk in samenwerking met de Stichting Sjofar.

Omdat de bijbelstudieleidster, door leeftijd en gezondheid, op zeker moment het leiden van de kringen in het land niet meer kon voortzetten werd vanuit de groep aangedrongen op zelfstandige voortzetting er van. Om het een en ander te kunnen organiseren werd de ‘werkgroep’ gestart met drie bestuursleden. Zodat we in elk geval een bankrekening konden openen om de financiën te regelen (en inzichtelijk te houden voor de deelnemers!) en er een soort van formalisatie was van de activiteiten.

Tijden veranderen, ook de regels van banken en overheden. Daarom werd het noodzakelijk om, ook omdat de activiteiten en deelnemeraantallen groeiden (er waren inmiddels twee bijbelkringen, één in Groningen en één in Friesland), de “Stichting Bijbels en Theologisch Onderwijs Yarah” op te richten. Want, zo redeneerden we, “we moeten alles wel netjes regelen”.

Evangelische Bijbel Gemeente

In al die jaren hebben we geprobeerd het Evangelie te verspreiden en gratis onderwijs aan te bieden. Via diverse websites, bijbelstudie-avonden, film-avonden, evangelisatiebijeenkomsten, studiedagen.

Doopdienst Evangelische Bijbel Gemeente
Doopdienst Evangelische Bijbel Gemeente

Door de jaren heen hebben we mogen ervaren dat er vrucht gedragen is. Dat is niet ónze verdienste. Het is ons gegeven, we hebben het als de opdracht ervaren, dit werk te doen. We hebben er ook nooit naar gestreefd dát het zo zou groeien.

Het restulteerde in 2005, op verzoek van de bezoekers van de bijbelkringen, in de stichting van een gemeente, de Evangelische Bijbel Gemeente.

De Evangelische Bijbel Gemeente heeft ruim tien jaar mogen bestaan. Helaas was het op den duur niet meer mogelijk de activiteiten draaiende te houden omdat er te weinig mensen waren om de organisatorische activiteiten uit te voeren. Met pijn in het hart hebben we daarom de gemeente moeten stopzetten.

Ook de bijbelstudie-avonden moesten stopgezet worden om dezelfde reden. Té veel werk kwam op de schouders van een steeds kleiner aantal mensen terecht. Toen door ziekte en ouderdom dat niet meer vol te houden was, was er helaas maar één optie: stoppen met deze activiteiten.

Kleine Kracht

Lezingen Studiedagen
Lezing tijdens Studiedagen

Niets is echter zo geweldig om mee te maken dat als gevolg van het werk dat je mag doen, en hebt mogen doen, er mensen de Here Jezus leren kennen. Dat ze zich bekeren en laten dopen. Ook de onbevattelijke aantallen bezoekers op onze websites (miljoenen bezoeken door de jaren heen) zijn reden tot grote dankbaarheid.

We hebben ervaren in de afgelopen decennia dat het waar is wat de Here zegt in Zijn Woord:

zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.” (Openb. 3:8)

Zélf hebben we, zeker ook in eigen ogen, “kleine kracht”. Maar we mogen vertrouwen en bouwen op de belofte dat er een geopende deur is én blijft als we het Woord van God bewaren en Zijn naam niet verloochenen!

Toekomstplannen?

Eén “plan” voor de toekomst is er nog en we hopen daar tijd en gelegenheid voor te vinden. Er zijn nog een groot aantal bijbelstudies en predikingen in audio (mp3-formaat). Die hopen we toch op niet al te lange termijn (weer) beschikbaar te maken. Een groot aantal staat online maar door het stopzetten van de Evangelische Bijbel Gemeente zijn er ook een groot aantal niet meer beschikbaar via internet.

Verdere toekomstplannen? We hebben “ons” werk nooit gepland. We zijn daarin afhankelijk van hoe de Here Jezus ons leidt en welke weg Hij ons wijst.

Informatie-avond New Tribes Mission

Leek / Zuidhorn, yarah.nl. Op 28 oktober 2009 jl. werd er door de stg. B.T.O. Yarah een informatie-avond georganiseerd over het zendings- en vertaalwerk van de New Tribes Mission (NTM).

Op deze zeer informatieve avond presenteerden de broeders Groot en Nugter van NTM, die beiden ervaring hebben als veldwerkers, het werk. Ze vertelden over het ontstaan van de organisatie, de werkwijze, methode(n) van vertalen, onderwijs geven uit de Bijbel aan onbereikte stammen en volken en uiteraard werden er af en toe ook de nodige verhalen uit de zendings-praktijk verteld.

Het NTM is in Nederland nog niet zo bekend maar heeft toch circa 60 medewerkers die in- of rond het zendingsveld actief zijn. Wereldwijd is het NTM één van de grootste zendingsorganisaties. Er wordt regelmatig samengewerkt met ondermeer Wycliffe. Het NTM heeft, voor Europa, in Engeland een eigen Bijbelschoolopleiding gericht op evangelisatie en vertaling van de Bijbel (taal leren, op schrift stellen en vertalen).

Na de pauze werd een zeer mooie, interessante, ongeveer 30 minuten durende film vertoond. De film vertelde het verhaal van twee zendelingen en hoe zij een dorp, meerdere dorpen, het evangelie brachten in hun eigen taal. De jarenlange arbeid leidde er toe dat er een zeer groot aantal mensen de Here Jezus leerde kennen!

Weinig belangstelling
Dat er voor zending, helaas, langzamerhand binnen veel kerken en gemeenten kennelijk nauwelijks tot geen belangstelling is werd pijnlijk duidelijk deze avond; er waren aan 17 kerken en gemeenten in de Noordelijke regio schriftelijke uitnodigingen verzonden, per email waren meer dan 400 uitnodigingen verzonden aan de verzendlijst van Yarah, posters waren opgehangen in ondermeer supermarkten, winkelcentra en kerken. Ook waren er nog flyers verspreid. Het resultaat? Er waren slechts een tiental bezoekers.  Dit in tegenstelling tot eerdere avonden en studiedagen (over andere onderpwerpen)!

Ondanks de teleurstellende opkomst was er een zeer goede collecte ten behoeve van het werk van de NTM en konden de sprekers de aanwezigen de hele avond zeer goed boeien. We kunnen daarom toch spreken van een zeer bijzondere en geslaagde avond!

Meer informatie
Meer informatie over het werk van de NTM is te vinden via hun website: http://nederland.ntm.org/

Foto’s

ntm_01br. Nugter

ntm_02Br. Groot

ntm_03Er was ook het nodige materiaal met meer informatie aanwezig

ntm_04..en vragen stellen, natuurlijk!

Yarah in Uitdaging

uitdagingZoals ook eerder in de nieuwsbrief is vermeld is er in maandblad “Uitdaging” een artikel verschenen over het werk van de stichting. Het artikel in Uitdaging was ons niet bekend. Reden waarom wij het opgevraagd hebben. Van de redactie kregen wij bijgaande scan van het artikel (helaas moeilijk leesbaar vanwege de kleine lettertjes ).

Het artikel is eigenlijk een samenvatting van wat er op onze website is te lezen. Gevolg van de plaatsing het artikel was wel dat er een aantal dagen enige extra aandacht voor onze website was en er een aantal vragen binnenkwamen van bezoekers. De beantwoording er van kost in sommige gevallen enige tijd!