Tag: Stichting Yarah

Financieel Jaarverslag 2022 Stichting Yarah

De Stichting Yarah is een stichting zonder winstoogmerk. Voor de uitvoering van de activiteiten is de stichting afhankelijk van bijdragen van studenten van het BijbelCollege en giften. Daarnaast is het beleid dat bestuursleden en vrijwilligers betrokken bij de stichting Yarah geen vergoedingen declareren of ontvangen.

“Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!”
(Vgl. Matteüs 10:8).

Financieel Jaarverslag

Aangezien wij geld krijgen van onze donateurs en studenten hechten wij er aan transparant te zijn over onze “financiële handel en wandel” als stichting. Het jaarverslag over 2022 is via onderstaande link beschikbaar.

Over het jaar 2022 is er een klein batig saldo. De meeste kosten zijn (helaas) kosten voor het betalingsverkeer. Banken rekenen hier erg veel geld voor en kleden (kleine) stichtingen en verenigingen financieel gewoon uit. Zonder bankrekening kan de Stichting Yarah echter niet opereren. Immers, betalingen aan bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel of leveranciers moeten via de bank gedaan worden.

Ondanks ons zeer bescheiden budget is ons bereik, via internet, erg groot.

Bezoekersaantallen en studenten

Onderstaande willen wij u graag een indruk geven van het effect dat wij via internet sorteren als in het aantal mensen dat de websites bezoekt en het aantal studenten.

Website Stichting Yarah
De website van de Stichting Yarah wordt jaarlijks door zo’n 115.000 mensen bezocht. Deze (unieke) bezoekers raadplegen gemiddeld zo’n 295.000 pagina’s en bestanden (bijbelstudies in PDF en audioformaat).

BijbelCollege: ruim 700 studenten!
De website van het BijbelCollege heeft op jaarbasis ongeveer 95.000 bezoekers en 290.000 raadplegingen van pagina’s en bestanden. Er zijn inmiddels meer dan 700 studenten/gebruikers ingeschreven op het BijbelCollege.

Bijbelstudie.INFO
Het privé-blog van de voorzitter van de Stichting Yarah, bijbelstudie.info, krijgt op jaarbasis ruim 410.000 bezoekers die samen zo’n 1,5 miljoen (anderhalf miljoen!) pagina’s en bestanden raadplegen. Deze website valt niet onder de Stichting Yarah maar uiteraard is er nauwe verbondenheid in de persoon van de voorzitter en/of bestanden delen etc.

Evangelisatie via Internet

Al ruim dertig jaar doen wij als stichting ons werk. In 1996 is de Stichting Yarah, toen nog “Bijbel Aktueel”, begonnen met haar eerste webpagina’s.

bijbelstudie bijbel aktueel stichting yarahIndertijd ontvingen we veel kritiek van mensen omdat internet werd gezien als ongeschikt voor christenen om te gebruiken. Sommigen zeiden zelfs “wat doen jullie daar op internet, dat is alleen maar viezigheid wat je daar ziet!”.

Wij hebben altijd geloofd dat júist op internet het Evangelie moet klinken. De afgelopen decennia zijn mensen er anders over gaan denken, internet is zelfs in de meest orthodoxe kringen ingeburgerd. Er is ontzettend veel Bijbels studiemateriaal op internet verschenen, online cursussen, video en audio-onderwijs, christelijke nieuwswebsites enzovoorts.

Ons werk op internet is de afgelopen decennia gegroeid van een eenvoudige website naar een online bijbelschool, verspreiding van bijbelstudies, audio en video. Onder andere door Uw steun is dit mogelijk geweest. Wilt u ons (blijven) steunen? Gebruik de “donatieknop” om ons te helpen de mensen te blijven bereiken!

Wilt u onze arbeid (financieel) steunen? U kunt uw gift(en) overmaken op:

rek.nr. 44 75 598
t.n.v. STG BIJBELS&THEOL ONDERW YARAH

of via een online donatie (iDEAL) via onderstaande ‘donatieknop’.

[wpcode id=”1118″]

Hartelijk dank voor uw bijdrage(n) en steun voor ons werk!

____

De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 20 augustus 2009 ten kantore van Mr. J. Cohen, Notaris te Groningen, en statutair gevestigd in de Gemeente Zuidhorn. De stichting is op 21 augustus 2009 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen. De stichting heeft geen ANBI-status instelling. Giften aan de stichting zijn daarom niet belasting aftrekbaar.

Gij hebt Kleine Kracht: Dertig jaar Stichting Yarah

In 1992, dertig jaar geleden, werd begonnen met het houden van bijbelstudies door de “werkgroep Bijbel Aktueel”. De stichting B.T.O. Yarah werd, 17 jaar later, de rechtsopvolger. Met andere woorden: dit jaar mogen we herdenken dat de activiteiten van de Stichting Yarah dertig jaar geleden zijn begonnen.

Toen het werk van Bijbel Aktueel aanving, wisten we niet dat na 17 jaar zou resulteren in de oprichting van een stichting. We wisten niet dat het zou resulteren in studie-avonden, websites welke in inmiddels door honderdduizenden bezoekers per jaar worden bezocht, laat staan een gemeente (2005-2016).

Ontstaan Bijbel Aktueel

website bijbel aktueel (2006)
De website van Bijbel Aktueel in 2006

Uit het werk ontstonden onder andere de ‘internet bijbelcursus’ (nu het Bijbel College), we hebben uiteraard de eigen website van de Stichting Yarah, en daarnaast zijn er ook een aantal gerelateerde websites zoals het BijbelArchief en het privé blog van de voorzitter van de stichting, Bijbelstudie.info.

Eigenlijk werd de werkgroep Bijbel Aktueel ‘uit nood geboren’. Er werden bijbelstudies in Groningen gehouden die waren ontstaan door evangelisatiewerk in samenwerking met de Stichting Sjofar.

Omdat de bijbelstudieleidster, door leeftijd en gezondheid, op zeker moment het leiden van de kringen in het land niet meer kon voortzetten werd vanuit de groep aangedrongen op zelfstandige voortzetting er van. Om het een en ander te kunnen organiseren werd de ‘werkgroep’ gestart met drie bestuursleden. Zodat we in elk geval een bankrekening konden openen om de financiën te regelen (en inzichtelijk te houden voor de deelnemers!) en er een soort van formalisatie was van de activiteiten.

Tijden veranderen, ook de regels van banken en overheden. Daarom werd het noodzakelijk om, ook omdat de activiteiten en deelnemeraantallen groeiden (er waren inmiddels twee bijbelkringen, één in Groningen en één in Friesland), de “Stichting Bijbels en Theologisch Onderwijs Yarah” op te richten. Want, zo redeneerden we, “we moeten alles wel netjes regelen”.

Evangelische Bijbel Gemeente

In al die jaren hebben we geprobeerd het Evangelie te verspreiden en gratis onderwijs aan te bieden. Via diverse websites, bijbelstudie-avonden, film-avonden, evangelisatiebijeenkomsten, studiedagen.

Doopdienst Evangelische Bijbel Gemeente
Doopdienst Evangelische Bijbel Gemeente

Door de jaren heen hebben we mogen ervaren dat er vrucht gedragen is. Dat is niet ónze verdienste. Het is ons gegeven, we hebben het als de opdracht ervaren, dit werk te doen. We hebben er ook nooit naar gestreefd dát het zo zou groeien.

Het restulteerde in 2005, op verzoek van de bezoekers van de bijbelkringen, in de stichting van een gemeente, de Evangelische Bijbel Gemeente.

De Evangelische Bijbel Gemeente heeft ruim tien jaar mogen bestaan. Helaas was het op den duur niet meer mogelijk de activiteiten draaiende te houden omdat er te weinig mensen waren om de organisatorische activiteiten uit te voeren. Met pijn in het hart hebben we daarom de gemeente moeten stopzetten.

Ook de bijbelstudie-avonden moesten stopgezet worden om dezelfde reden. Té veel werk kwam op de schouders van een steeds kleiner aantal mensen terecht. Toen door ziekte en ouderdom dat niet meer vol te houden was, was er helaas maar één optie: stoppen met deze activiteiten.

Kleine Kracht

Lezingen Studiedagen
Lezing tijdens Studiedagen

Niets is echter zo geweldig om mee te maken dat als gevolg van het werk dat je mag doen, en hebt mogen doen, er mensen de Here Jezus leren kennen. Dat ze zich bekeren en laten dopen. Ook de onbevattelijke aantallen bezoekers op onze websites (miljoenen bezoeken door de jaren heen) zijn reden tot grote dankbaarheid.

We hebben ervaren in de afgelopen decennia dat het waar is wat de Here zegt in Zijn Woord:

zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.” (Openb. 3:8)

Zélf hebben we, zeker ook in eigen ogen, “kleine kracht”. Maar we mogen vertrouwen en bouwen op de belofte dat er een geopende deur is én blijft als we het Woord van God bewaren en Zijn naam niet verloochenen!

Toekomstplannen?

Eén “plan” voor de toekomst is er nog en we hopen daar tijd en gelegenheid voor te vinden. Er zijn nog een groot aantal bijbelstudies en predikingen in audio (mp3-formaat). Die hopen we toch op niet al te lange termijn (weer) beschikbaar te maken. Een groot aantal staat online maar door het stopzetten van de Evangelische Bijbel Gemeente zijn er ook een groot aantal niet meer beschikbaar via internet.

Verdere toekomstplannen? We hebben “ons” werk nooit gepland. We zijn daarin afhankelijk van hoe de Here Jezus ons leidt en welke weg Hij ons wijst.

Ziekte een straf van God? Waar is God?

ziekte straf van god

Waar is God? Als God bestaat, waarom zijn er dan van die vreselijke ziekten zoals corona, cholera en aids? Waarom gebeuren er rampen zoals Tsunami’s? Waarom sterven er zoveel mensen?

christen pesen goede zaak arjen lubackArjen Lubach daagde onder andere Gert-Jan Segers (ChristenUnie) uit met de vraag: “Waar is God?”. Segers beantwoorde de vraag in Hour of Power, tijdens een gesprek met Jan van den Bosch. Zijn antwoord komt hier op neer: “Ik weet het niet”.

Predikanten uit de Gereformeerde Gezindte zoals ds. Agteresch verklaren dat ziekte en rampen een gevolg zijn van de zonde, als een straf voor de mensen. Is dat wel zo? Is er inderdaad sprake van zonde die God wil bestraffen? Zoals ds. Agteresch beweerde? Worden we daarom ziek door wereldwijde epidemieën? Zijn er daarom Tsunami’s?

Ook de bekende predikant John Piper sprak zich uit over de corona-pandemie in 2020 en de Tsunami’s die veel slachtoffers maakten. Hij meent dat “God het toelaat”. Een groot probleem is vaak de achterliggende theologie waar men vanuit vertrekt om een antwoord te formuleren op de actuele vragen en uitdagingen die mensen keer op keer de Christenen voor de voeten werpen.

In deze video (tekst is hier te downloaden) gaan we in op dit onderwerp.

> Download de tekst (PDF)

Het is toch Gratis?

De insteek van het BijbelCollege, welke valt onder onze stichting, is dat via die site alles gratis wordt aangeboden – we willen namelijk dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld een Bijbelschool-opleiding te volgen. En ook op deze website is alles gratis. Maar ook ´gratis´ kent een prijs.. 

De bedoeling van de stichting is dat iedereen kennis kan nemen van het materiaal en gratis een opleiding kan volgen. Of op zijn minst een aantal lessen “naar believen” of naar behoefte kan volgen of gebruiken voor bijv. een bijbelstudie-kring.

Giften voor werk stg. Yarah noodzakelijkUw Steun is nodig!

Tegenwoordig vragen we op die website wel om een vrijwillige bijdrage. Want ook ‘gratis’ kost geld. Het kost de Stichting Yarah best véél geld om alles gratis aan te bieden. Tot nu toe wordt alles door de medewerkers van de Stg. Yarah uit eigen zak betaald. Zo is de hosting voor de websites gratis, door sponsoring via BrinkhostDotCom en de domeinen tegen kostprijs. Maar dit jaar kan zelfs dat niet betaald worden.

Zolang het kan, willen we het graag doen. Maar als u zich bedenkt dat de inkomsten aan donaties tot op dit moment dit jaar exact € 0,00 euro bedroegen en de kosten voor (verplichte) inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het aanhouden van een (zakelijke) betaalrekening bij de ING (€ 23,80 per kwartaal, ook noodzakelijk want anders kun je de rekeningen niet betalen en privé en de stichting moeten voor de belastingen natuurlijk ook gescheiden zijn) en kosten voor wat drukwerk en domeinnamen al snel rond de € 300,– per jaar zijn dan zult u begrijpen dát er een moment komt dat het wellicht niet meer te betalen is allemaal.

Bijbelstudie-avonden

De Bijbelstudie-avonden van de Stg. Yarah dan? Komt daar geen geld binnen, zult u zich wellicht afvragen.. Ja, daar wordt een collectebusje neergezet, en mensen doen daar wat in. Dat dekt de kosten voor de huur en de ééns per maand  (extern) ingehuurde studieleider meestal net niet/net wel. En deze studieleider, br. Pol, doet zijn werk voor reiskosten.

Wij vragen niet om geld

Eén van de uitgangspunten van de Stg. Yarah, voorheen Bijbel Aktueel, is altijd geweest: “Wij vragen niet om geld”. Want, “Om niet hebt u ontvangen, geef het om niet” (Mt. 10:8). En de benodigde financièn kwamen ook altijd binnen. Zonder dat we er om hoefden te vragen.

Aan de andere kant zegt God’s Woord ook: “De arbeider is zijn loon waard” (Lukas 10:7, 1 Tim. 5:18). De bestuursleden en vrijwilligers binnen Yarah krijgen en willen geen loon, geen vergoeding, daar zien we vanaf. Maar de stichting zelf is in dit geval ‘de arbeider’, en er zijn toch een paar kosten die gedekt moeten worden. Uw bijdrage zou dan ook zeer gewaardeerd worden!

Wilt u het werk van de Stichting Bijbels & Theologisch onderwijs Yarah steunen? Maak dan svp een (kleine) gift over op

ING Bank, rek.nr. 44 75 598
t.n.v. STG BIJBELS&THEOL ONDERW YARAH

Hartelijk dank voor uw steun!