Categorie: Algemeen

Stopzetting online donaties via DigiWallet vanaf april 2024

Betaalprovider DigiWallet (Targetpay) stopt met het aanbieden van online betaaldiensten. Dit betekent dat wij vanaf eind april geen online donaties via iDEAL meer kunnen ontvangen via hen.

TargetPay laat weten dat hun online DigiWallet stopt omdat zij de concurrentieslag met grote aanbieders als Mollie niet aan kunnen en willen. Moederbedrijf TargetMedia laat weten:

TargetMedia heeft besloten om na 28 april 2024 geen bank betaaldiensten meer aan te bieden en stopt als Payment Service Provider. Na zorgvuldige overweging zijn wij tot de conclusie gekomen dat nieuwe wet- en regelgeving de toekomst van kleinere betaaldienstverleners beperkt, terwijl grote spelers (Top-5) substantiële investeringen kunnen doen voor een gezonde toekomst. TargetMedia behoort weliswaar tot een van de langst bestaande PSP’s, en zit qua grootte in de Top5-10, maar ziet geen realistische mogelijkheid en heeft de wens niet om een Top-5 speler te worden.

Voor de Stg. Yarah zijn de mogelijkheden voor het ontvangen van donaties via aanbieders van online betalingen beperkt. De grootste aanbieder, Mollie, wil niet werken met (kleine) stichtingen.

We zijn op zoek naar een nieuwe aanbieder. Tot eind april kunt u nog steeds donaties doen voor ons werk via de onderstaande donatie-button. Daarna wordt deze (helaas!) buiten werking gesteld.

Online donatie (iDEAL)

[wpcode id=”1118″]

BANKRELATIE
U kunt een eventuele donatie uiteraard ook overmaken op onze rekening bij de ING.
ING Bank, IBAN rek.nr. NL54 INGB 0004 4755 98, t.n.v. STG BIJBELS&THEOL ONDERW YARAH

Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)!

Enquête Bijbelgebruik 2023

Welke Bijbel gebruikt u? Doe geheel vrijblijven en anoniem mee aan de Enquête Bijbelgebruik!

Welke Bijbelvertaling gebruikt u thuis, voor Bijbelstudie, welke Bijbel wordt er in uw kerk gebruikt, welke studiebijbel gebruikt u?

Deze Enquête Bijbelgebruik bestaat uit slechts zes meerkeuzevragen en deel ik op diverse Sociale Media, op deze en andere website en de resultaten zullen binnenkort ook via deze en andere websites en dezelfde sociale media weer gedeeld worden.

Welke Bijbelvertaling is populair, wordt veel gelezen, bij bezoekers van deze website, bij gebruikers van de Sociale Mediapagina’s van de Stichting Yarah, het BijbelCollege en diverse blogs?

Enquête Bijbelgebruik

Vul de Enquête geheel vrijblijvend en anoniem in via deze link. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Crowdfunding voor Yarah Bijbel College

Het Yarah Bijbel College is een crowdfunding gestart via GoFundMe. Doel is om ongeveer €1500 in te zamelen om ons werk te kunnen voortzetten en uit te breiden.

De Crowdfunding-pagina is te vinden via deze link:
https://www.gofundme.com/f/yarah-bijbel-college

Gratis Bijbelschool Yarah Bijbel College

Het Yarah Bijbel College is een gratis Bijbelschool met inmiddels meer dan 750 ingeschreven studenten. Het Bijbel College is een gratis Bijbelschool met een interkerkelijke grondslag en gaat uit van de Stichting Yarah.

Korte omschrijving doel crowdfunding
Inzamelen van donaties ten behoeve van continuïteit van de activiteiten en vestigen internationale online gratis bijbelschool.

__
Afbeelding boven: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)

 

Financieel Jaarverslag 2022 Stichting Yarah

De Stichting Yarah is een stichting zonder winstoogmerk. Voor de uitvoering van de activiteiten is de stichting afhankelijk van bijdragen van studenten van het BijbelCollege en giften. Daarnaast is het beleid dat bestuursleden en vrijwilligers betrokken bij de stichting Yarah geen vergoedingen declareren of ontvangen.

“Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!”
(Vgl. Matteüs 10:8).

Financieel Jaarverslag

Aangezien wij geld krijgen van onze donateurs en studenten hechten wij er aan transparant te zijn over onze “financiële handel en wandel” als stichting. Het jaarverslag over 2022 is via onderstaande link beschikbaar.

Over het jaar 2022 is er een klein batig saldo. De meeste kosten zijn (helaas) kosten voor het betalingsverkeer. Banken rekenen hier erg veel geld voor en kleden (kleine) stichtingen en verenigingen financieel gewoon uit. Zonder bankrekening kan de Stichting Yarah echter niet opereren. Immers, betalingen aan bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel of leveranciers moeten via de bank gedaan worden.

Ondanks ons zeer bescheiden budget is ons bereik, via internet, erg groot.

Bezoekersaantallen en studenten

Onderstaande willen wij u graag een indruk geven van het effect dat wij via internet sorteren als in het aantal mensen dat de websites bezoekt en het aantal studenten.

Website Stichting Yarah
De website van de Stichting Yarah wordt jaarlijks door zo’n 115.000 mensen bezocht. Deze (unieke) bezoekers raadplegen gemiddeld zo’n 295.000 pagina’s en bestanden (bijbelstudies in PDF en audioformaat).

BijbelCollege: ruim 700 studenten!
De website van het BijbelCollege heeft op jaarbasis ongeveer 95.000 bezoekers en 290.000 raadplegingen van pagina’s en bestanden. Er zijn inmiddels meer dan 700 studenten/gebruikers ingeschreven op het BijbelCollege.

Bijbelstudie.INFO
Het privé-blog van de voorzitter van de Stichting Yarah, bijbelstudie.info, krijgt op jaarbasis ruim 410.000 bezoekers die samen zo’n 1,5 miljoen (anderhalf miljoen!) pagina’s en bestanden raadplegen. Deze website valt niet onder de Stichting Yarah maar uiteraard is er nauwe verbondenheid in de persoon van de voorzitter en/of bestanden delen etc.

Evangelisatie via Internet

Al ruim dertig jaar doen wij als stichting ons werk. In 1996 is de Stichting Yarah, toen nog “Bijbel Aktueel”, begonnen met haar eerste webpagina’s.

bijbelstudie bijbel aktueel stichting yarahIndertijd ontvingen we veel kritiek van mensen omdat internet werd gezien als ongeschikt voor christenen om te gebruiken. Sommigen zeiden zelfs “wat doen jullie daar op internet, dat is alleen maar viezigheid wat je daar ziet!”.

Wij hebben altijd geloofd dat júist op internet het Evangelie moet klinken. De afgelopen decennia zijn mensen er anders over gaan denken, internet is zelfs in de meest orthodoxe kringen ingeburgerd. Er is ontzettend veel Bijbels studiemateriaal op internet verschenen, online cursussen, video en audio-onderwijs, christelijke nieuwswebsites enzovoorts.

Ons werk op internet is de afgelopen decennia gegroeid van een eenvoudige website naar een online bijbelschool, verspreiding van bijbelstudies, audio en video. Onder andere door Uw steun is dit mogelijk geweest. Wilt u ons (blijven) steunen? Gebruik de “donatieknop” om ons te helpen de mensen te blijven bereiken!

Wilt u onze arbeid (financieel) steunen? U kunt uw gift(en) overmaken op:

rek.nr. 44 75 598
t.n.v. STG BIJBELS&THEOL ONDERW YARAH

of via een online donatie (iDEAL) via onderstaande ‘donatieknop’.

[wpcode id=”1118″]

Hartelijk dank voor uw bijdrage(n) en steun voor ons werk!

____

De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 20 augustus 2009 ten kantore van Mr. J. Cohen, Notaris te Groningen, en statutair gevestigd in de Gemeente Zuidhorn. De stichting is op 21 augustus 2009 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen. De stichting heeft geen ANBI-status instelling. Giften aan de stichting zijn daarom niet belasting aftrekbaar.

Gij hebt Kleine Kracht: Dertig jaar Stichting Yarah

In 1992, dertig jaar geleden, werd begonnen met het houden van bijbelstudies door de “werkgroep Bijbel Aktueel”. De stichting B.T.O. Yarah werd, 17 jaar later, de rechtsopvolger. Met andere woorden: dit jaar mogen we herdenken dat de activiteiten van de Stichting Yarah dertig jaar geleden zijn begonnen.

Toen het werk van Bijbel Aktueel aanving, wisten we niet dat na 17 jaar zou resulteren in de oprichting van een stichting. We wisten niet dat het zou resulteren in studie-avonden, websites welke in inmiddels door honderdduizenden bezoekers per jaar worden bezocht, laat staan een gemeente (2005-2016).

Ontstaan Bijbel Aktueel

website bijbel aktueel (2006)
De website van Bijbel Aktueel in 2006

Uit het werk ontstonden onder andere de ‘internet bijbelcursus’ (nu het Bijbel College), we hebben uiteraard de eigen website van de Stichting Yarah, en daarnaast zijn er ook een aantal gerelateerde websites zoals het BijbelArchief en het privé blog van de voorzitter van de stichting, Bijbelstudie.info.

Eigenlijk werd de werkgroep Bijbel Aktueel ‘uit nood geboren’. Er werden bijbelstudies in Groningen gehouden die waren ontstaan door evangelisatiewerk in samenwerking met de Stichting Sjofar.

Omdat de bijbelstudieleidster, door leeftijd en gezondheid, op zeker moment het leiden van de kringen in het land niet meer kon voortzetten werd vanuit de groep aangedrongen op zelfstandige voortzetting er van. Om het een en ander te kunnen organiseren werd de ‘werkgroep’ gestart met drie bestuursleden. Zodat we in elk geval een bankrekening konden openen om de financiën te regelen (en inzichtelijk te houden voor de deelnemers!) en er een soort van formalisatie was van de activiteiten.

Tijden veranderen, ook de regels van banken en overheden. Daarom werd het noodzakelijk om, ook omdat de activiteiten en deelnemeraantallen groeiden (er waren inmiddels twee bijbelkringen, één in Groningen en één in Friesland), de “Stichting Bijbels en Theologisch Onderwijs Yarah” op te richten. Want, zo redeneerden we, “we moeten alles wel netjes regelen”.

Evangelische Bijbel Gemeente

In al die jaren hebben we geprobeerd het Evangelie te verspreiden en gratis onderwijs aan te bieden. Via diverse websites, bijbelstudie-avonden, film-avonden, evangelisatiebijeenkomsten, studiedagen.

Doopdienst Evangelische Bijbel Gemeente
Doopdienst Evangelische Bijbel Gemeente

Door de jaren heen hebben we mogen ervaren dat er vrucht gedragen is. Dat is niet ónze verdienste. Het is ons gegeven, we hebben het als de opdracht ervaren, dit werk te doen. We hebben er ook nooit naar gestreefd dát het zo zou groeien.

Het restulteerde in 2005, op verzoek van de bezoekers van de bijbelkringen, in de stichting van een gemeente, de Evangelische Bijbel Gemeente.

De Evangelische Bijbel Gemeente heeft ruim tien jaar mogen bestaan. Helaas was het op den duur niet meer mogelijk de activiteiten draaiende te houden omdat er te weinig mensen waren om de organisatorische activiteiten uit te voeren. Met pijn in het hart hebben we daarom de gemeente moeten stopzetten.

Ook de bijbelstudie-avonden moesten stopgezet worden om dezelfde reden. Té veel werk kwam op de schouders van een steeds kleiner aantal mensen terecht. Toen door ziekte en ouderdom dat niet meer vol te houden was, was er helaas maar één optie: stoppen met deze activiteiten.

Kleine Kracht

Lezingen Studiedagen
Lezing tijdens Studiedagen

Niets is echter zo geweldig om mee te maken dat als gevolg van het werk dat je mag doen, en hebt mogen doen, er mensen de Here Jezus leren kennen. Dat ze zich bekeren en laten dopen. Ook de onbevattelijke aantallen bezoekers op onze websites (miljoenen bezoeken door de jaren heen) zijn reden tot grote dankbaarheid.

We hebben ervaren in de afgelopen decennia dat het waar is wat de Here zegt in Zijn Woord:

zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.” (Openb. 3:8)

Zélf hebben we, zeker ook in eigen ogen, “kleine kracht”. Maar we mogen vertrouwen en bouwen op de belofte dat er een geopende deur is én blijft als we het Woord van God bewaren en Zijn naam niet verloochenen!

Toekomstplannen?

Eén “plan” voor de toekomst is er nog en we hopen daar tijd en gelegenheid voor te vinden. Er zijn nog een groot aantal bijbelstudies en predikingen in audio (mp3-formaat). Die hopen we toch op niet al te lange termijn (weer) beschikbaar te maken. Een groot aantal staat online maar door het stopzetten van de Evangelische Bijbel Gemeente zijn er ook een groot aantal niet meer beschikbaar via internet.

Verdere toekomstplannen? We hebben “ons” werk nooit gepland. We zijn daarin afhankelijk van hoe de Here Jezus ons leidt en welke weg Hij ons wijst.

Vrijheid – terug naar het oude normaal? [Video]

We hebben onze VRiJHEID terug – de besmettingen zijn gedaald, de mondkapjes mogen af, de winkelstraten en restaurants zijn weer open, we mogen weer uitgaan en op vakantie. Terug naar het oude normaal. Maar is wat er de afgelopen weken is gebeurd échte vrijheid, is dat écht normaal?

De besmettingen zijn (waren) enorm gedaald, de mondkapjes mogen af, de winkelstraten lopen weer vol. Zijn we vrij, hebben we échte vrijheid, als weer op vakantie kunnen, er minder of géén maatregelen tegen de verspreiding van corona meer zijn? Leveren die vrijheden iets op?

De Bestorming van het Capitool – Staatsgreep of Zwanenzang?

Was de bestorming van het Capitool door aanhangers van Donald Trump, op 6 januari 2021, een mislukte staatsgreep of de zwanenzang van Trump en zijn aanhangers? Of, speelt er heel iets anders? En was het binnendringen van het Capitool inderdaad zo uniek als dat wij nu denken?

Download volledige artikel

De Bestorming van het Capitool

De Bestorming van het Capitool. Mislukte staatsgreep of zwanenzang? Analyse. Gratis download.De media deden er live verslag van. Zelf zat ik tot diep in de nacht het nieuws te volgen via CNN en BBC World. Ondertussen op Facebook Messenger en Whatsap met vrienden uit de VS en familie berichten uitwisselend. Schokkend. Ik kon mijn ogen niet geloven alhoewel vrienden in de VS en ik het er de afgelopen maanden al een paar keer over hadden gehad, en ook in de familiekring er over gesproken was, dat zoiets zomaar zou kúnnen gebeuren. Maar toch, je verwacht het niet. Je gaat er vanuit dat de politie bijvoorbeeld voorbereid was en de bewaking op orde zou zijn.

Trump die zijn aanhangers opjutte op te trekken naar Capitol Hill, vervolgens zelf in het Witte Huis afwachtte op wat ging komen. Volgens CNN bevond Trump zich in de zogeheten ‘West Wing’ onder andere samen met dochter Ivanka en wat andere ‘getrouwen’. Volgens diverse bronnen was het ook met name zijn dochter Ivanka die “drie kwartier op hem ingepraat had” om er voor te zorgen dat hij zou gaan oproepen de bestorming te stoppen. Maar je kan ook andere gedachten hebben over wat daar plaatsvond in die ‘West Wing’.

Wat er gebeurde was ongehoord in de (recente) geschiedenis. William Barr, voormalige procureur-generaal en tot in december een steun en toeverlaat van Trump:

Trump’s gedrag te midden van het geweld rondom Capitol was een ‘verraad aan zijn ambt en aanhangers’

Wie waren die indringers? Waarom bestormden ze het Capitool in Washington? Wat was de rol van de (evangelische) christenen? Wat is de invloed van het ‘Trumpisme’ in Nederland?

In dit bijgaande, uitgebreide, artikel een analyse van de situatie – op basis van feiten, verslagen, artikelen, gesprekken met Amerikaanse vrienden en bekenden.

Download het volledige artikel – klik hier (PDF formaat)

Christelijke samenzweringstheorieën huis-aan-huis verspreid

Auteur, spreker en Evangelist Jaap Dieleman brengt via zijn website en Youtube al geruime tijd ‘christelijke’ samenzwerings-theorieën aan de man over Corona. Rond de kerstdagen van 2020 liet hij tevens huis-aan-huis een glossy magazine verspreiden in de noordelijke provincies met daarin zijn opvattingen.

Jaap Dieleman Eyeopener Christelijke Corona SamenzweringenIn het blad treffen we diverse artikelen aan met daarin al lang ontzenuwde, en overduidelijk onjuiste, beweringen over de Covid-19 pandemie. Dieleman beweert zwart op wit dat de pandemie een “plandemie” is – dat de pandemie dus gepland is, volgens hem door de “deep state” (een “geheime regering achter de regering”), opvattingen uit de koker van QAnon-aanhangers! Daarnaast verzet hij zich tegen de vaccinatie, op basis van de bekende, maar aantoonbaar onjuiste, “anti-vaccinatie” argumenten.

Ook beweert hij dat de besmettingscijfers en opname-aantallen van patiënten in- en uit de zorgsector, onder andere gecontroleerd en beschikbaar gesteld door CBS en RIVM, “kunstmatig worden opgeklopt”. Het blad van Dieleman moet daarom ook onder de kop schadelijkedesinformatie‘ worden geplaatst. En niet alleen schadelijk in algemene zin, het is in het bijzonder schadelijk voor de verkondiging van het Evangelie!

» Lees hier verder

De #coronacrisis – Zegen of Vloek?

In een tijd van crisis worden mensen inventief. Bijeenkomsten van meer dan 100 mensen zijn niet meer toegestaan. En ook kleinere bijeenkomsten worden zekerheidshalve afgeblazen. Niet onverstandig, want: veel kerkgangers bevinden zich in de ‘risicogroep’. Of ze hebben familie en relaties in deze groep. Als kerken en gemeenten moeten we hierin onze verantwoordelijkheid nemen.

Het klinkt wellicht gek, maar ik ben op een bepaalde manier dankbaar voor deze crisis. Ineens krijgt een tekst als Efeze 5:20 een betekenis die je niet zou vermoeden:

Ef. 5:20 “dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus, God de Vader, voor alles”

Veel kerken en gemeenten nemen nu hun verantwoordelijkheid en worden, eindelijk(!), ook “inventief”. Ze benutten middelen die al zo lang ter beschikking staan maar vaak genegeerd worden door ze.

De komende zondagen zul je zien dat er talloze kerken en gemeenten online een kerkdienst uitzenden. Live streamen via Facebook, Youtube of diensten online beschikbaar stellen eerder zijn opgenomen. Sommige in eenvoud, andere filmen een complete dienst “zonder publiek”. Hoe het gedaan wordt, maakt niet uit.

Eerder deze week sprak ik er al over met iemand en zei: “Waarom streamen ze niet!”. En gelukkig, er zijn diverse kerken en gemeenten die dit gaan doen.

Doorbreek de muur
Afbeelding van Tumisu via Pixabay

BINNEN ZITTEN WORDT NAAR BUITEN TREDEN
Het corona-virus is vervelend. We kunnen niet meer met elkaar ‘in de kerk zitten’. Zo wordt het ervaren. Maar, draai het eens om: wat een geweldige kans ligt hier en wordt nu éindelijk benut. Al jarenlang zitten kerkgangers binnen hun eigen gebouw en zijn vaak intern gericht. Nu treden kerken éindelijk, weliswaar gedwongen door omstandigheden, (weer) naar buiten.

Al jarenlang ben ik betrokken bij de Stg. Yarah, als voorzitter, en doen we onder andere evangelisatie via Internet. Online materiaal, zoals studies, bijbelstudies (audio) en video’s. We zijn niet de enige uiteraard. En we zien dat het enorm effectief en efficient is. Al jarenlang loop ik ook te hoop tegen het feit dat kerken en gemeenten vaak zo bitter weinig doen op dit gebied. Nu “moeten ze wel”.

Het Evangelie zal nog nooit zó veelvuldig online geklonken hebben als de komende weken. Daar mogen we alleen maar dankbaar voor zijn.

Zie het dus niet als een oplossing voor een probleem (het “bij de leden brengen van een preek”) maar als een kans. Een enórme kans die benut kan én moet worden om het Evangelie onder de aandacht te brengen bij al die ‘thuisblijvers’. Mensen die nu, bijvoorbeeld uit verveling, op Youtube of Facebook browsen? De kerken en gemeenten hebben nu de kans ze te bereiken. Denk goed na over je boodschap. Zie het niet als een oplossing om je eigen kerkdienst bij je ‘eigen groep’ te brengen maar als een een gelegenheid, een kans, om het Evangelie daar te brengen waar het anders vaak niet meer komt: bij mensen thuis.

HIER STOPT HET NIET, TOCH?
Persoonlijk hoop ik dat straks, als “corona” weer voorbij is, er heel veel kerken hun diensten online zullen blijven uitzenden. Nu ze ontdekken hoe simpel dat bijvoorbeeld kan via Youtube (zie bijvoorbeeld deze link: https://support.google.com/youtube/answer/2474026?hl=nl) is er geen enkele reden om het niet te (blijven) doen, integendeel. De kerken en gemeenten kunnen, beter nog: moeten, naar buiten treden.

Wellicht zouden we eigenlijk corona in dit verband als een zegen mogen beschouwen. Het is uiteraard niet bepaald een zegen te noemen maar vergelijk het met de vervolging in Jeruzalem (Handelingen 8). Noodgedwongen moesten de gelovigen “verspreiden” om aan vervolging te ontkomen en het Evangelie werd daardoor veel sneller verspreid.

Sommige menen te moeten verklaren dat iets als het ‘corona-virus’ een ’teken van de eindtijd’ is. Een rabbi in Israël relateerde het zelfs aan de ‘gay-pride’ en beweerde dat het een straf van God was. Maar we mogen het, vanuit de Bijbelse optiek, zien als iets om voor te danken, als een door God gegeven mogelijkheid.  Hoe paradoxaal dat ook mag klinken. Want: nu worden de kerken en gemeenten er toe gebracht om door deze corona-crisis alternatieven te zoeken voor hun kerkdiensten en samenkomsten. En wordt het Evangelie dáár gebracht waar het hóórt te klinken: búiten de kerkmuren!

Download artikel/tekst video in PDF