Tag: paulus

Hoe lang bestaat het Nieuwe Testament eigenlijk al?

Hoe lang kennen we de boeken van het Nieuwe Testament, wat zijn de oudste exemplaren? Dit is een niet onbelangrijke vraag want daarmee hangt niet alleen de datering van de boeken samen maar ook de betrouwbaarheid.

Stel, ik zou een boek schrijven over iemand die 150 jaar geleden heeft geleefd. Mijn bronnen: mondelinge overleveringen. Dan zou de betrouwbaarheid er van behoorlijk matig zijn. Maar als ik een boek schrijf over de 2e wereldoorlog, nu zo’n 75 jaar geleden, kan ik nog voldoende mensen spreken en interviewen die deze oorlog meegemaakt hebben. Met andere woorden: uit de éérste hand hun verhalen optekenen, met elkaar vergelijken en zo tot een betrouwbaar verslag komen.

Met de kerstdagen hebben we herdacht dat Jezus is geboren (rond het jaar 4 voor de jaartelling). De eerste verslagen van zijn leven, gebaseerd op onderzoek en eigen ervaring van de geïnterviewden, verschenen rond het jaar 60 (Evangelie van Lucas bijvoorbeeld).

Een uitgebreide bestudering van de datering(en) van de Bijbelboeken en brieven in het Nieuwe Testament. De Evangelieën van Mattheüs, Marcus en Lucas alsmede de brieven van Paulus.

Het Nederlands Bijbelgenootschap claimt, op gezag van “moderne Bijbelwetenschappers”, dat “Het Nieuwe Testament veel later is geschreven” dan wij veelal op basis van de traditie hebben geleerd. Zoals bijvoorbeeld het Evangelie van Lucas; het zou volgens het NBG rond het jaar 80 en volgens sommigen zelfs pas uiterlijk rond 130 n.Chr. zijn verschenen.

Conclusie moet dan wel zijn: Lucas kan niet de schrijver  zijn(!) en dan zouden de Bijbelse gegevens die wij hebben, en de traditie, op dat punt een leugen verkondigen.

Ook zou Lucas zelf liegen wanneer hij claimt, in de Handelingen, samen met Paulus op te trekken (“wij”). Dat maakt per direct dan zo’n heel schrijven totaal ongeloofwaardig. Dat tast dan de basis van de geschiedenis van de Christelijke gemeente, de kerk, aan en is een ernstig probleem. Maar wat zegt het getuigenis van de vroege, “Apostolische Vaders”, de leerlingen van Johannes bijvoorbeeld (Papias, Polycarpus)? Wat zegt de Bijbel zelf?

De datering van de Bijbelboeken, de juiste datering, alsmede de brieven van Paulus, Petrus e.a. is enorm belangrijk. De Waarheid staat of valt daar mee! In dit uitgebreide artikel wordt daarom, met veel bronverwijzingen, onderzoek gedaan hier naar.

Download (PDF) of lees het hier online.

Verzoening met God: worden alle mensen behouden?

Worden alle mensen, door oordelen heen, behouden? Is Jezus gestorven voor de gehele schepping en heeft Hij door Zijn dood en opstanding alles met God verzoend?

De presentatie duurt iets minder dan 10 minuten en legt uit waarom de leer van de Alverzoening, gezien vanuit de brieven van Paulus, geen stand kan houden.

Download de presentatie (PDF)
 

Bouwen met de Buit – Tabernakel, Tempel en de Gemeente

De relatie tussen het Oude en Nieuwe Testament in de bouw van de Tabernakel, de Tempel en het ontstaan van de Gemeente is een bijzondere relatie.

Er zijn meer overeenkomsten dan wij op het eerste gezicht denken. Wie was de ontwerper, de bouwmeester? Waarom was de ‘buit’ die gebruikt werd belangrijk voor de Tabernakel en de Tempel én, .. wat was dan de buit in die zin in het geval van de Gemeente?

Jesaja 49:25 (NBG51). Maar zo zegt de Here: Toch worden de gevangenen aan een sterke ontnomen, en ontkomt de buit van een geweldige. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en Ik zelf zal uw zonen redden.

Bij het bestuderen van het Oude Testament viel mij, naar aanleiding van de paralel die er is tussen de Tabernakel en de Tempel, iets op. Er werd in beide gevallen gesproken over ‘oorlogsbuit’ die als basis diende voor de bouw.

Daarnaast zijn er nog een paar andere paralellen te zien tussen de Tabernakel en de Tempel. En, er is eveneens een paralel in het Nieuwe Testament. Deze drie overeenkomsten zijn dermate bijzonder dat verder onderzoek natuurlijk niet alleen interessant is maar ons ook een paar belangrijke geestelijke lessen kan leren. Wat vertelt het Oude Testament, wanneer er gesproken wordt over de Tabernakel en de Tempel, ons over het Nieuwe Testament?

In Exodus 3:20-22 lezen we: 20 Daarom zal Ik Mijn hand uitstrekken en Egypte treffen met al Mijn wonderen die Ik te midden daarvan doen zal. Daarna zal hij u laten gaan. 21 En Ik zal dit volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren. En het zal gebeuren dat u, als u weggaat, niet met lege handen gaat. 22 Elke vrouw moet aan haar buurvrouw en aan haar huisgenote zilveren en gouden voorwerpen vragen, en kleren, die u uw zonen en dochters te dragen moet geven. Zo zult u Egypte beroven. – Zie ook Exodus 12:35, 36.

Als je dat leest denk je onwillekeurig “wat raar, waarom moeten de Israëlieten ‘buit’ meenemen van de Egyptenaren?”. Wat heb je aan al dat zilver en goud als je als volk de woestijn in trekt? En wat heeft dat te maken met de Gemeente, de Kerk?

Download: Bijbelstudie, 15 pagina’s, A4, PDF-formaat.

De 4e Zendingsreis van Paulus

De studieserie, welke 4 avonden besloeg, over de 4e Zendings- of bemoedigingsreis van Paulus is beschikbaar gesteld via de website. In deze serie wordt de periode tussen de éérste en twééde gevangenschap van Paulus -in Rome- besproken.

Paulus heeft na zijn éérste gevangenschap in Rome nog geruime tijd vrijheid gekend en in die periode door Griekenland, Macedonië en Asia gereisd. In die periode schreef hij de brief aan Titus en de 1e brief aan Timoteüs. Tijdens zijn 2e gevangenschap, welke eindige met zijn martelaarsdood, schreef hij de 2e brief aan Timoteüs. Deze brieven worden in de context waarin zij geschreven zijn in vogelvlucht besproken.

Zie de Bijbelstudie pagina voor de Powerpoint-presentatie, hand-out en vervolgstudie. De studie mag, zoals altijd, gratis worden doorgegeven aan anderen.